pedijatar pregled

U uzrastu malog i predškolskog deteta, odnosno od četvrte godine do polaska u školu, kroz preventivne preglede, pedijatar nastavlja sa praćenjem rasta i razvoja deteta, merenjem telesne mase i visine, praćenjem razvoja u svim oblastima i upućivanjem odgovarajućim specijalistima i na laboratorijska ispitivanja. Kao roditelji učestvujete u ovim pregledima upoznavanjem pedijatra sa značajnim detaljima, svojim pitanjima i komentarima.

U četvrtoj godini Vaše dete očekuje detaljan sistematski pregled. Kalendarom obaveznih vakcinacija, u toku ovog sistematskog pregleda nije predvidjeno davanje vakcine, osim izuzetno, ako je do tada bilo odlaganja.

Osobenosti pregleda:

 • pedijatar obavlja detaljan pregled, proverava da li je dete kompletno vakcinisano i proverava specijalističke izveštaje ukoliko ih je bilo;
 • proverava kako dete sarađuje i komunicira, raspituje se o razvoju govora, postavlja pitanja detetu i procenjuje odgovore – u slučaju sumnje na poremećaj govora i glasa, dete upućuje logopedu;
 • upućuje dete oftalmologu ako je pregled ranije bio indikovan, a nije uspešno odnosno pouzdano uradjen;
 • daje uput za kompletnu analizu krvi;
 • meri krvni pritisak, po prvi put; meri se na isti način i istim aparatima kao za odrasle, samo su dimenzije manžete aparata prilagođene uzrastu deteta;
 • daje uput za pregled kod stomatologa, kod koga treba da odvedete dete sa pet godina.

U petoj godini se obavlja kontrolni pedijatrijski pregled posle sistematskog i to samo kod one dece kod koje je na prethodno obavljenom sistematskom pregledu utvrđeno neko patološko stanje ili oboljenje, koje je zahtevalo upućivanje specijalisti ili na odgovarajuću dijagnostičko-terapijsku proceduru. Dete na pregled dolazi po pozivu i u zakazanom terminu. Pedijatar razgovara sa roditeljima, proverava napredovanje deteta, utvrdjuje da li su obavljena sva dopunska ispitivanja i analizira nalaze. Zavisno od svega, preduzima dalje potrebne mere i prati njihovo sprovodjenje.

Pregled pred polazak u školu podrazumeva pet specijalističkih pregleda: – oftalmologa, – otorinolaringologa, – stomatologa, – logopeda, – fizijatra, kao i osnovne laboratorijske analize krvne slike i urina. Sa svim nalazima i rezultatima, dete dovodite kod izabranog pedijatra, koji:

 • pregleda dokumentaciju;
 • obavlja detaljan klinički pregled, procenjuje njegov rast, uhranjenost i razvoj;
 • meri krvni pritisak;
 • daje obavezne vakcine predviđene za taj uzrast: druga revakcina protiv difterije, tetanusa i dečje paralize i prva revakcina protiv malih boginja, crvenke i zaušaka;
 • i izdaje potvrdu da je dete zdravo i u fizičkom smislu spremno za školu.