Rast i razvoj dece

Rast i razvoj dece

Očevi i deca

Promene u načinu života koje su se posebno iskazale u našem vremenu, uslovile su nastanak novih okolnosti u porodičnim odnosima i posledično izmenile tradicionalne načine učešća roditelja u staranju o deci. Izmenjena porodična sredina, prešla je dug put od porodice u kojoj su muškarci zaduženi za obezbeđenje sredstava za život, a žene za održanje domaćinstva, došavši do stanja u kojem oba partnera privređuju, orijentisani više ka ličnim a manje ka kolektivnim ciljevima, što je sve uslovilo iščezavanje tradicionalne slike porodice. Kao jednu od upečatljivih posledica opisanih procesa, izlažemo sve učestalije uključivanje očeva u negu i vaspitavanje dece, na načine koje tradicionalno shvatanje roditeljstva nije poznavalo.

Uočava se da očevi postaju više uključeni u roditeljske dužnosti sa svakim novim pokolenjem. Oni preuzimaju sve više poslova u domaćinstvu, staraju se o vaspitanju i podizanju dece, ali i sami menjaju svoje lične ciljeve – mnogi žele da se ostvare u ulozi oca na način drugačiji od onog koji su upoznali kroz odnose sa svojim očevima. Nadležna državna tela širom sveta prepoznaju ove nove pojave, i često podržavaju očinstvo iz novog ugla, pružajući pritom i pravni okvir za napredak ovih procesa prepoznavanjem prava na očevo odsustvo sa posla nakon rođenja deteta.

Kako očevi u utiču na razvoj dece, i kako roditeljstvo utiče na njih?

Utvrđeno je da postoji nekoliko puteva uticaja očeva na dečji razvoj: prvo, samo angažovanje oca oko brige i nege deteta, kao i ostvarenje emotivno podržavajućeg odnosa, pozitivno doprinose razvoju dece; drugo, loše zdravstveno stanje oca, posebno u mentalnoj sferi, pokazuje i nepovoljan uticaj na decu; treće, očevo delovanje na majke je posredan vid uticaja i na samo dete, jer se dobri partnerski odnosi mogu pozitivno preslikati i na, za decu blagotvorne, pozitivne odnose majke prema potomstvu.

Dvosmerni uticaj roditeljstva ispoljava se i u pozitivnim efektima na same očeve – pokazano je da su očevi koji ostvaruju kvalitetne odnose sa svojom decom boljeg zdravlja i manje skloni rizičnim ponašanjima. Takođe, iskustva govore da uloga oca deluje podsticajno na preispitivanje dotadašnjih oblika ponašanja kod muškaraca (npr. uživanje psihoaktivnih supstanci, alkoholizam, pušenje, kriminalne radnje). Promene u samom organizmu muškarca dešavaju se u kontaktu sa detetom, i uključuju izmene u koncentracijama određenih hormona, koji pripremaju organizam utičući da osoba postane osećajnija, brižnija i tolerantnija.

Presudan je uticaj muškog partnera na podsticanje izvesnih ponašanja kod žena – očevi mogu podstaći majke da budu zdravstveno savesnije prema sebi, a time i prema deci, mogu imati značajan uticaj na preduzimanje dojenja, i opšte gledano, stvaraju čvrst oslonac i podršku za majke u njihovoj novoj ulozi. Sa druge strane, loši partnerski odnosi i poremećeno mentalno zdravlje očeva (npr. zloupotreba alkohola), imaju snažno negativno dejstvo na odnose između majke i deteta, osujećujući optimalan dečji razvitak.

Uticaj očeva na dete

Kakav je učinak angažovanih očeva na njihovu decu? Pokazano je da je veće angažovanje očeva u vezi sa boljim obrascima društvenih odnosa deteta, boljom prilagođenošću i saosećajnošću, kao i boljim uspehom u učenju, manje problema u ponašanju, ređom pojavom zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Pozitivan očev uticaj može da se odrazi kroz bolju pripremljenost za polazak u školu, i opšte gledano, bolje kognitivne sposobnosti deteta.

Očevi, uključite se na pravi način!